ระบบงาน กสขม.ฯ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ค่าชี้วัดหลักผลการปฏิบัติงาน กสขม.ศคพ.สอ.ทอ.
ประจำเดือน ต.ค. 62
งานเข้าใหม่ 69 งาน
งานที่เสร็จ 64 งาน
คิดเป็น % ความสำเร็จของงาน 92.75 %