ระบบงาน กสขม.ฯ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ค่าชี้วัดหลักผลการปฏิบัติงาน กสขม.ศคพ.สอ.ทอ.
ประจำเดือน ต.ค. 61
งานเข้าใหม่ 90 งาน
งานที่เสร็จ 79 งาน
คิดเป็น % ความสำเร็จของงาน 87.78 %