ระบบงาน กสขม.ฯ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ค่าชี้วัดหลักผลการปฏิบัติงาน กสขม.ศคพ.สอ.ทอ.
ประจำเดือน ต.ค. 60
งานเข้าใหม่ 81 งาน
งานที่เสร็จ 60 งาน
คิดเป็น % ความสำเร็จของงาน 74.07 %