ระบบงาน กสขม.ฯ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ค่าชี้วัดหลักผลการปฏิบัติงาน กสขม.ศคพ.สอ.ทอ.
ประจำเดือน ต.ค. 59
งานเข้าใหม่ 152 งาน
งานที่เสร็จ 147 งาน
คิดเป็น % ความสำเร็จของงาน 96.71 %