ระบบงาน กสขม.ฯ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ค่าชี้วัดหลักผลการปฏิบัติงาน กสขม.ศคพ.สอ.ทอ.
ประจำเดือน ส.ค. 60
งานเข้าใหม่ 43 งาน
งานที่เสร็จ 37 งาน
คิดเป็น % ความสำเร็จของงาน 86.05 %