ระบบงาน กสขม.ฯ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ค่าชี้วัดหลักผลการปฏิบัติงาน กสขม.ศคพ.สอ.ทอ.
ประจำเดือน มี.ค. 60
งานเข้าใหม่ 77 งาน
งานที่เสร็จ 71 งาน
คิดเป็น % ความสำเร็จของงาน 92.21 %