ระบบงาน กสขม.ฯ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ค่าชี้วัดหลักผลการปฏิบัติงาน กสขม.ศคพ.สอ.ทอ.
ประจำเดือน ม.ค. 61
งานเข้าใหม่ 53 งาน
งานที่เสร็จ 43 งาน
คิดเป็น % ความสำเร็จของงาน 81.13 %